Zoeken:

Voorwaarden voor het leveren van hulpverlening

Wanneer zorg verder gaat dan het bieden van informatie of het geven van advies, heb ik als hulpverlener te maken met een aantal wetten en regels die in de hulp gelden. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat hoe we met elkaar omgaan zo helder mogelijk is. Dit bespreken we dan ook met elkaar bij de kennismaking. Bij de start van de zorg krijg je de afspraken en voorwaarden ook mee zodat je alles nog eens goed kunt nalezen en ook akkoord kunt gaan met de manier van samenwerken.

Informatie voor de start

Praktijk van Grevenstein levert zorg aan (jong) volwassenen vanaf 18 jaar vanuit de zorgverzekeringswet. Ik ben gecontracteerd door verschillende zorgverzekeraars. Wil je weten of jouw zorgverzekering hier onder valt kijk dan op deze pagina.  

Aan de start van de behandeling heb ik een geldige verwijsbrief van een (huis)arts nodig en jouw akkoord op de “voorwaarden voor het leveren van hulpverlening”. De verwijsbrief is een eis van de zorgverzekeraar. De verwijsbrief moet gedateerd zijn op of voor het moment van start en mag niet ouder zijn dan 9 maanden.

Verwijsbrief Check: 

Voorwaarden: - De verwijzing hoort te zijn voorgeschreven door een (huis)arts.

Wat moet op de verwijzing staan:

 • De naam, adres, AGB-code en functie van de verwijzer
 • Een (elektronische) handtekening en/of een praktijkstempel
 • Een datum (max. 9 maanden vóór start behandeling en minimaal op de dag van eerste afspraak)
 • Een duidelijke reden van verwijzing en een vermoeden van DSM-5 gerelateerde klachten/diagnose
 • De naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde (jijzelf dus) 
 • Eventueel: - een korte beschrijving van de klacht/aard van de aandoening.

Behandelplan

Tijdens de intake (eerste en tweede afspraak) bespreken we samen je klachten en stel ik je veel vragen om te verhelderen hoe we de klachten kunnen plaatsen en om te bedenken welke behandeling passend is. We maken dan in samenspraak op hoe we jouw klachten aanpakken en welke methoden en techniecken daarvoor geschikt zijn. Ik ga hierbij uit van de vraag die je hebt gesteld. Als we het eens zijn over wat de vraag is en aan welke doelen je gaat werken, maken we samen het behandelplan. Een plan helpt ons om de focus op jouw herstel te houden. Het is belangrijk dat we ons daarna ook houden aan de afspraken in het plan. Natuurlijk kan het altijd worden bijgesteld als we vinden dat het niet fijn werkt. Belangrijk om nog aan te vullen is dat ik werk volgens de richtlijnen/zorgstandaarden GGZ en gebruik maak van beproefde behandelmethoden en technieken.

Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers

Ik leg gegevens van jou en zo nodig van anderen die betrokken zijn bij onze samenwerking (denk bijvoorbeeld aan ouders, partner of mentor etc.) vast in een elektronisch dossier (EPD). Dit doe ik altijd in overleg met jou. Ik ga vertrouwelijk om met gegevens zoals vastgelegd in het Privacyreglement en de wet- en regelgeving (WGBO, Wbp, Wet BIG).

Dit betekent dat ik niet zonder jouw toestemming, met anderen dan jijzelf, informatie over jouw en je behandeling mag uitwisselen. Als er informatie moet worden uitgewisseld vraag ik dus altijd om je toestemming. Ingeval van acute onveiligheid of een calamiteit ben ik gerechtigd voorbij te gaan aan overleg of het vooraf vragen om toestemming. Uiteraard word jij daarover wel geïnformeerd. Daarnaast worden standaard de volgende organisaties geïnformeerd:

 • De verwijzer, meestal de huisarts: Dat je je hebt aangemeld bij de praktijk, de gestelde diagnose en in grote lijnen het doel en het verloop van de behandeling en/of diagnostiek te beschrijven en de eventuele noodzaak van een doorverwijzing
 • De zorgverzekeraar in verband met de financiering

Kwaliteitsvisitaties

Visitatie helpt om te leren en te verbeteren zodat je steeds beter in je vak wordt. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Sommige zorgverzekeraars en gemeenten stellen visitatie als kwaliteitseis voor contractering. Ik heb mij aangesloten bij de kwaliteitsvisitaties van het NIP. Dit betekent dat ik iedere vijf jaar de kwaliteit van mijn werk moet aantonen. Deze kwaliteit wordt ook getoetst op de dan geldende wet- en regelgeving en behandelvoorschriften etc. Daarbij kan het voorkomen dat de visiteur (een BIG-geregistreerd deskundige) een dossier wil inzien om te zien of deze voldoet aan de normen die gelden. Bij het tekenen van de privacyverklaring ga je hiermee akkoord. Wil je dit echt niet geef dit dan aan dan wordt dat op de privacy/toestemmingsverklaring apart aangemerkt.

Veiligheid voorop

Het belang van jou is voor mij prioriteit. Als ik onveiligheid signaleer bespreken we dit samen en span ik me in om je daarin te adviseren en/of die problemen samen op te pakken. Soms is het nodig dat ik je dan doorverwijs naar een iemand die je daarin beter kan helpen dan ikzelf.

Bij een vermoeden van mishandeling of verwaarlozing bespreek ik de zorgen als dat mogelijk is allereerst met jouzelf. In ernstige situaties, waarbij ik denk dat er met mijn ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden of als de situatie acuut gevaarlijk is, kan ik melding doen bij Veilig Thuis of contact opnemen met bijvoorbeeld je huisarts om de zorgen te delen. De werkwijze bij klachten is geregeld in het Klachtreglement dit kun je inzien in de Praktijk.

 • In geval van een calamiteit maak ik melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en/of de gemeente.
 • Ik werk volgens de meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld
 • Ook in zorgelijke situaties (zorgen over gevaar voor jezelf of een ander) kan ik actie ondernemen richting de huisarts of de crisisdienst

Je kunt meer lezen over geheimhoudingsplicht op de volgende website: https://jongpit.nl/geheimhoudingsplicht-psycholoog/

Inzage in je dossier

Na indiening van een schriftelijk verzoek om inzage heb je recht op inzage in je eigen dossier. Meer informatie hierover vind je in het Privacyreglement. Wil je precies weten welke rechten je hebt dan kun je dit lezen op de site van autoriteit persoonsgegevens:

De hulpverlening is gebaseerd op onderling vertrouwen. Alleen dan kan dit voor alle betrokkenen immers het beoogde positieve doel worden bereikt. Het maken van opnamen is daarom alleen met toestemming van mij als hulpverlener toegestaan. Andersom is dat natuurlijk ook zo, ik maak ook geen opnamen als jij dat niet wilt.

Samenwerken vanuit respect

Ik doe mijn best om te werken vanuit respect voor je culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes. Ik accepteer geen discriminatie, bedreiging of geweld. Gekeken vanuit veiligheid en respect zal ik, wanneer jij, ouders of betrokkenen een wapen dragen, een agressieve gewelddadige houding aannemen of bij een sterk vermoeden hiervan, niet in gesprek gaan.

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ook ik vorm daarop helaas geen uitzondering. Over die (vermeende) fouten of beslissingen kun je als cliënt of betrokkene een klacht indienen. Als je een klacht hebt, kan je je allereerst wenden tot mij als behandelaar. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen ons of we komen er samen niet uit, dan kan je, je ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIP. Gegevens hierover kun je terugvinden op de site www.praktijkvangrevenstein.nl onderaan iedere pagina onder extra informatie (klachten en vertrouwenspersoon).

Bereikbaarheid

Je kunt via de mail of telefoon ook buiten kantoortijden contact met mij opnemen. Ik streef ernaar om dan binnen 2 dagen te reageren. Ik ga ervan uit dat je alleen belt als het absoluut noodzakelijk is. Belangrijk ook om geen privacygevoelige informatie te delen via sms, app of mail! Als het toch noodzakelijk is mij informatie te sturen kun je dit doen via ZIVVER (https://www.zivver.com). Hier kun je gratis een account aanmaken en veilig mails met gevoelige informatie mee verzenden.

Bij levensbedreigende situaties, direct gevaar of onveiligheid moet je altijd contact opnemen met 112.

Ik lever geen crisisopvang of crisishulp en kan dit ook niet organiseren. Alleen verwijzers, zoals huisarts, CJG, wijkteam, of Jeugd- en Gezinsbescherming / Veilig Thuis in jouw regio kunnen aanmelden voor crisishulp. Ik ben bij crisis wel bereikbaar voor overleg met de crisisdienst.

Bij crisis kunnen kun je bellen met:

Ambulante Spoed Hulp (ASH) (tussen 8.30 – 17.00): 088 243 43 43

Crisisopname in Jongeren Crisis Centrum (JCK) (ook buiten kantooruren): 088 243 44 94

Voor psychiatrische (JGGZ) crisis tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 uur de volgende morgen moet contact opgenomen worden met de huisarts(enpost) Deze kan in acute situaties, de GGZ crisisdienst inschakelen. Indien geen verwijzer dan in geval van crisis contact op te nemen met het landelijke telefoonnummer: 0800-2000 www.vooreenveiligthuis.nl

Bij intake en gedurende de behandeling wordt crisisgevoeligheid en onveiligheid voortdurend in de gaten gehouden om zo op tijd naar passende zorg (door) te verwijzen.

Financiële verplichtingen

Ik ben een vrijgevestigde praktijk. Soms betalen cliënten zelf voor de zorg, in de meeste situaties is financiering geregeld via bijvoorbeeld de zorgverzekering of gemeente. Bij de start ontvang je de voor jou relevante informatie rond financiële zaken. Je kunt op elk moment stoppen met de samenwerking, de kosten stoppen dan direct. Van mijn kant kan ik stoppen met de ondersteuning als je je zich niet houdt aan de (financiële) verplichtingen en afspraken.

Afspraken afzeggen/No show

Een afspraak afzeggen mag gewoon maar graag wel op tijd! Doe je dat 24 uur van te voren, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Afzeggen kan telefonisch (inspreken op voicemail) of per mail.

Voor afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd, ontvang je een factuur van € 90,-. Deze kosten kun je niet indienen bij je zorgverzekering of bij de gemeente.

Bij het zonder afmelding niet verschijnen op een afspraak zonder geldige reden (No-Show) wordt een factuur van € 125,- in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet indienen bij je zorgverzekering of bij de gemeente.

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om goede hulp te blijven bieden. Veel van wat we weten over behandeling en diagnostiek, weten we mede dankzij wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat wij psychologen onszelf steeds moeten blijven ontwikkelen en het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is dan noodzakelijk om goede zorg te kunnen bieden. Als ik gegevens wil gaan gebruiken voor studie of onderzoeksgegevens dan zal ik je dit altijd eerst vragen. Ik gebruik nooit zomaar je gegevens.

Jouw mening telt! Ik werk voortdurend aan de verbetering van mijn dienstverlening en wil daarom graag weten wat je vindt van mijn werkwijze en de onderlinge samenwerking. Dit doe ik door bij afronding en tussentijds aan je te vragen hoe je onze samenwerking ervaart. Ik gebruik hiervoor bij afsluiten meestal een vragenlijst.

ROM metingen

Bij de start en aan het eind van een traject ontvang je een vragenlijst die jou klachten in kaart brengt en de ernst ervan meet. Dit heet een zogenaamde Routine Outcome Meting (ROM). Deze meting laat eventuele veranderingen zien, waarmee beoogd wordt de effectiviteit van de hulpverlening te meten. De vragenlijst die hiervoor gebruikt wordt, wordt via een mail met een link verstuurd. Met deze gegevens kunnen we de voortgang van de behandeling meten en ook zien hoe de klachten zich ontwikkelen danwel afnemen. Ook kan het mij als behandelaar helpen om de kwaliteit van mijn behandelingen te onderzoeken door bijvoorbeeld de verschillen tussen de begin en eindmetingen van meerdere cliënten naast elkaar te leggen om te zien of mijn behandelingen voldoende effectief zijn.

Het zorgprestatie model, zorgtyperingen en Honos +

Iedereen is uniek. Maar verschillende mensen hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen mensen die zorg vragen aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name behandeldelingen gegeven mbt zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5 en 7) in de generalistische basis-ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en hoger meestal in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door mij als regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt ik een door de voorgeschreven vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door mij als behandelaar ingevuld aan de hand van jouw klachten en problemen.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaal ik welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. Op mijn site vind je meer informatie over de Honos+ en kun je ook lezen hoe je eventueel kunt zorgen dat jouw gegevens niet aan de zorgverzekeraar of NZA worden aangeleverd.