Voorwaarden voor het leveren van hulpverlening

Wanneer zorg verder gaat dan het bieden van informatie of het geven van advies, heb ik als hulpverlener te maken met een aantal wetten en regels die in de hulp gelden. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat hoe we met elkaar omgaan zo helder mogelijk is. Dit bespreken we dan ook met elkaar bij de kennismaking. Bij de start van de zorg krijg je de afspraken en voorwaarden ook mee zodat je alles nog eens goed kunt nalezen en ook akkoord kunt gaan met de manier van samenwerken.

Informatie voor de start

Praktijk van Grevenstein levert zorg voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar vanuit de zorgverzekeringswet. Vanaf januari 2022 ben ik gecontracteerd bij verschillende zorgverzekeraars. Wil je weten of jouw zorgverzekering hier onder valt kijk dan op deze pagina.  

Wanneer je de hulp vergoed wilt hebben, heb ik voor de start van de hulpverlening een geldige verwijsbrief van een (huis)arts nodig en jouw akkoord voor de “voorwaarden voor het leveren van hulpverlening”. De verwijsbrief is een eis van de zorgverzekeraar en gemeenten, om de hulp vergoed te krijgen. De verwijsbrief moet gedateerd zijn op of voor het moment van start en mag niet ouder zijn dan een half jaar. Wanneer in een vervolgtraject gestart wordt is hier opnieuw een verwijsbrief voor nodig.

Verwijsbrief Check: 

Voorwaarden: - De verwijzing hoort te zijn voorgeschreven door een (huis)arts. - Een verwijzing is maximaal één jaar geldig

Wat moet op de verwijzing staan: - naam, adres, AGB-code en functie verwijzer - voorzien van (elektronische) handtekening en/of een praktijkstempel - gedateerd max. 6 maanden vóór start behandeling en minimaal één dag voor start behandeling (d.w.z. het eerste contact) - aangeven of het GBGGZ of SGGZ is - naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde (jijzelf dus) - een vermoeden van een diagnose

Eventueel: - een korte beschrijving van de klacht/aard van de aandoening

Werkplan 

Samen met jou en eventueel andere betrokkenen maken wij een werk/behandelplan. Ik ga hierbij uit van de vraag die je hebt gesteld. Als we het eens zijn over wat de vraag is en aan welke doelen je gaat werken, maken we samen het werk/behandelplan. Een werkplan helpt ons om de focus op jou herstel te houden. Het is belangrijk dat we ons daarna ook houden aan de afspraken in het plan. Natuurlijk kan het altijd worden bijgesteld als we vinden dat het niet fijn werkt. 

Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers

Ik leg gegevens van jou en zo nodig van anderen die betrokken zijn bij onze samenwerking (denk bijvoorbeeld aan je ouders, je partner of je mentor etc.) vast in een elektronisch dossier (EPD). Dit doe ik altijd in overleg met jou maar ook met de betreffende betrokkenen. Ik ga vertrouwelijk om met gegevens zoals vastgelegd in het Privacyreglement en de wet- en regelgeving (WGBO, Wbp, Wet BIG).

Dit betekent dat ik niet zonder jouw toestemming, met anderen dan jijzelf, informatie over jouw en je behandeling mag uitwisselen. als r informatie moet worden uitgewisseld vraag ik dus altijd om je toestemming. Ingeval van acute onveiligheid of een calamiteit ben ik gerechtigd voorbij te gaan aan overleg of het vooraf vragen om toestemming. Uiteraard wordt jij daarover wel geïnformeerd. Daarnaast worden standaard de volgende organisaties geïnformeerd:

  • De verwijzer: over de datum van aanvang en beëindiging van de hulp.
  • De zorgverzekeraar in verband met de financiering
  • Ik ben verplicht een signaal af te geven bij de Landelijke Verwijsindex (voor jeugd tot 18), bedoeld om de eventuele verschillende hulpinstanties in staat te stellen goed op elkaar af stemmen. De Verwijsindex wordt beheerd door de gemeenten.
  • In geval van een calamiteit maak ik melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en/of de gemeente. 

Inzage in je dossier

Na indiening van een schriftelijk verzoek om inzage heb je recht op inzage in je eigen dossier. Meer informatie hierover vind je in het Privacyreglement.  Wil je precies weten welke rechten je hebt dan kun je dit lezen op de site van autoriteit persoonsgegevens

De hulpverlening is gebaseerd op onderling vertrouwen. Alleen dan kan dit voor alle betrokkenen immers het beoogde positieve doel worden bereikt. Het maken van opnamen is daarom alleen met toestemming van mij als hulpverlener toegestaan. Andersom is dat natuurlijk ook zo,ik maak ook geen opnamen als jij dat niet wilt.

Veiligheid voorop

Het belang van jou als volwassenen en/of de jeugdigen is voor mij prioriteit. Als ik onveiligheid signaleer bespreken we dit samen en span ik me in om je daarin te adviseren en/of die problemen samen op te pakken. Soms is het nodig dat ik je dan doorverwijs naar een iemand die je daarin beter kan helpen dan ikzelf.

Bij een vermoeden van mishandeling of verwaarlozing bespreek ik de zorgen als dat mogelijk is allereerst met jouzelf. In ernstige situaties, waarbij ik denk dat er met mijn ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden of als de situatie acuut gevaarlijk is, kan ik melding doen bij Veilig Thuis of contact opnemen met bijvoorbeeld je huisarts om de zorgen te delen.  De werkwijze bij klachten is geregeld in het Klachtreglement dit kun je inzien in de Praktijk.

Samenwerken vanuit respect

Ik werk samen met je waarbij ik respect heb voor je culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes. Ik accepteer geen discriminatie, bedreiging of geweld. Gekeken vanuit veiligheid en respect zal ik, wanneer jij, ouders of betrokkenen bij het dragen van een wapen, een agressieve geweldadige houding of bij een sterk vermoeden hiervan, niet in gesprek gaan.

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ook ik vorm daarop helaas geen uitzondering. Over die (vermeende) fouten of beslissingen kun je als cliënt of betrokkene een klacht indienen.  Als je een klacht hebt, kan je je allereerst wenden tot mij als behandelaar. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen ons of we komen er samen niet uit, dan kan je, je ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris van de NVGZP, hoe dat precies werkt staat beschreven in het klachten regelement welke in te lezen valt op de praktijk maar ook te vinden is op de site van het NvGZP 

Bereikbaarheid

Je kunt mij via de mail of telefoon ook buiten kantoortijden contact met mij opnemen. Ik streef ernaar om dan binnen 10 uur te reageren. Ik ga ervan uit dat je alleen belt als het absoluut noodzakelijk is.

Bij levens bedreigende situaties, direct gevaar of onveiligheid moet je altijd contact opnemen met 112.

Ik lever geen crisisopvang of crisishulp en kan dit ook niet organiseren. Alleen verwijzers, zoals huisarts, CJG, wijkteam, of Jeugd- en Gezinsbescherming / Veilig Thuis in jouw regio kunnen een kind of gezin aanmelden voor crisishulp. Ik ben bij crisis wel  bereikbaar voor overleg.

Voor opvoedkundige crisis kunnen verwijzers bellen:

Ambulante Spoed Hulp (ASH) (tussen 8.30 – 17.00): 088 243 43 43

Crisisopname in Jongeren Crisis Centrum (JCK) (ook buiten kantooruren): 088 243 44 94

Voor psychiatrische (JGGZ) crisis tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 uur de volgende morgen:

moet contact opgenomen worden met de huisarts(enpost) Deze kan in acute situaties, de GGZ crisisdienst inschakelen. Indien geen verwijzer dan in geval van crisis contact op te nemen met het landelijke telefoonnummer: 0800-2000 www.vooreenveiligthuis.nl

Bij intake en gedurende de behandeling wordt crisisgevoeligheid en onveiligheid voortdurend in de gaten gehouden om zo op tijd naar passende zorg (door) te verwijzen.

Financiële verplichtingen

Ik ben een vrijgevestigde praktijk. Soms betalen cliënten zelf voor de zorg, in de meeste situaties is financiering geregeld via bijvoorbeeld de zorgverzekering of gemeente. Bij de start ontvang je de voor jou relevante informatie rond financiële zaken. Je kunt op elk moment stoppen met de samenwerking, de kosten stoppen dan direct. Van mijn kant kan ik stoppen met de ondersteuning als je je zich niet houdt aan de (financiële) verplichtingen en afspraken. Afspraken hierover maken we in de Overeenkomst hulpverlening. 

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om goede hulp te blijven bieden. Veel van wat we weten over behandeling en diagnostiek, weten we mede dankzij wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat wij psychologen onszelf steeds moeten blijven ontwikkelen en het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is dan noodzakelijk om goede zorg te kunnen bieden. Als ik gegevens wil gaan gebruiken voor studie of onderzoeksgegevens dan zal ik je dit altijd eerst vragen. Ik gebruik nooit zomaar je gegevens.

Jouw mening telt ik werk voortdurend aan de verbetering van mijn dienstverlening en wil daarom graag weten wat je vindt van mijn werkwijze en de onderlinge samenwerking. Dit doe ik door bij afronding en tussentijds aan je te vragen hoe je onze samenwerking ervaart. Ik gebruik bij afsluiten meestal een vragenlijst.

ROM metingen

De zorgverzekeraar eist dat er bij de start en aan het eind van een traject een zogenaamde Routine Outcome Meting (ROM) wordt gedaan. Deze meting laat eventuele veranderingen zien, waarmee beoogd wordt de effectiviteit van de hulpverlening te meten. De vragenlijst die hier voor gebruikt wordt, wordt via een mail met een link verstuurd.

Meer lezen over ROM bij 18+