Zoeken:

wetten, Regels, Privacy en Toestemming

Privacy en toestemming

Nieuwe regels en bewust omgaan met gegevens.

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als cliënt moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Daarom bespreken we vooraf met elkaar hoe ik met jouw informatie omga en of ik contact kan opnemen met bijvoorbeeld de huisarts en/of andere partijen die voor de zorg van belang zijn. Dit soort afspraken leg ik met je vast in een toestemmingsverklaring. 

Privacyverklaring

Je dossier

Ik leg van iedere cliënt een dossier aan. Ik maak hiervoor gebruik van Praktijkdata, dat is een beveiligd software systeem voor psychologen. Eventuele gegevens die niet opgenomen kunnen worden in Praktijkdata worden opgeslagen in een afgesloten dossierkast. In het dossier worden gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht mij om de dossiers  minimaal vijftien jaar te bewaren.

Je rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jou dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op jouw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad,  kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik in principe eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.    

Rechten van jouwzelf en je kinderen

  • Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
  • Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
  • Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
  • Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. 
  • Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Gescheiden ouders

Wet en regelgeving.

Het is wettelijk geregeld dat hulpverlening alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring, zoals toegelicht onder het kopje toestemmingsverklaring.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mij bellen of mailen .