Zoeken:

Zorgvraagtyperingen en Honos+

Deze gegevens registreert u voor de zorgvraagtypering
De NZa geeft aan dat, “op basis van de Nadere Regeling, de aanbieder de volgende gegevens registreert bij de zorgvraagtypering:

  • de antwoorden op de HONOS-vragen
  • het geadviseerd zorgvraagtype
  • het gekozen zorgvraagtype
  • de drie elementen over historisch zorggebruik.

Deze gegevens worden automatisch vermeldt op de declaratie aan de zorgverzekeraar
De NZa: “Op de declaratie vermeldt de zorgaanbieder alleen het gekozen zorgvraagtype.”

Deze gegevens worden aangelevert aan bij de NZa
De NZa: “De aanbieder levert via een separate gegevensstroom (dus los van de declaratiestroom) op grond van een informatieverplichting in de Nadere Regeling in het kader van zorgvraagtypering de volgende informatie-elementen rechtstreeks aan de NZa aan:

  • de antwoorden op de HONOS-vragen
  • het geadviseerd zorgvraagtype
  • het gekozen zorgvraagtype
  • de drie elementen over historisch zorggebruik.

Daarnaast bevat deze gegevensstroom informatie over het zorggebruik dat per maand wordt geaggregeerd. Deze gegevensstroom bevat geen gegevens die de patiënt direct kunnen identificeren zoals een naam of pseudo-bsn.”

De gegevens die naar de NZa gaan zijn in principe niet herleidbaar
De NZa zegt over mogelijke herleidbaarheid van de persoonsgegevens het volgende: “Geïsoleerd bekeken is de informatiestroom zorgvraagtypering een geanonimiseerde stroom, omdat het geen tot de persoon herleidbare gegevens bevat. De NZa behandelt deze informatiestroom veiligheidshalve echter als een stroom die bijzonder persoonsgegevens bevat. Reden hiervoor is de mogelijkheid dat een patiënt uit de zorgvraagtyperingsstroom via een aantal identieke informatie-elementen te koppelen is aan een patiënt uit de Vektis gegevensstroom die de NZa ook ontvangt en die wel een pseudo-bsn bevat. Het gekozen zorgvraagtype is bijvoorbeeld een informatie-element dat in beide stromen (Vektis en zorgvraagtypering) voorkomt.

Bij het ontwerp van de zorgvraagtypering informatieverplichting hebben we een aantal keuzes gemaakt om het aantal unieke informatie-elementen in beide stromen te minimaliseren. Zo is het zorggebruik van de patiënt in de gegevensstroom zorgvraagtypering geaggregeerd per maand om de koppelbaarheid met geleverde consulten in de gegevensstroom van Vektis te beperken.

Omdat we de gegevensstroom zorgvraagtypering behandelen als een stroom die bijzondere persoonsgegevens bevat, is ook de privacyverklaring hierop van toepassing.”

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen opmerkingen
De NZa geeft desgevraagd aan dat de Nadere Regeling twee keer is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te beoordelen of deze in overeenstemming is met de geldende privacywetgeving. De AP heeft beide keren aangegeven geen opmerkingen te hebben bij de concept regelgeving. Ook heeft de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de NZa de stukken beoordeeld. De FG functioneert binnen de NZa als interne toezichthouder op het gebied van de privacy wetgeving. De FG heeft de RvB van de NZa positief geadviseerd bij de vaststelling van de regelgeving.

Verschil met ROM-gegevens aanleveren
De NZa geeft aan dat “wij uiteraard bekend zijn met de historie rondom het aanleveren van ROM-gegevens aan AKWA. Anders dan AKWA heeft de NZa wel een wettelijke grondslag die het mogelijk maakt om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en hebben wij hiervan gebruik gemaakt bij het vaststellen van onze regelgeving.”

Privacyverklaring
Als uw patiënt bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens aan de zorgverzekeraar voor declaratie en aan de NZa voor beleidsdoeleinden, dan kan de patiënt een privacyverklaring invullen. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd. Welke gegevens dat precies zijn, vindt u hier. De privacyverklaring is een bijlage bij de Nadere Regeling 2022.

Informatie overgenomen van LVVP